Ano ang tuwaang?


Tuwaang ang pamagat ng epikong-bayan ng mga Manobo, mga táong nakatira sa hanggahan ng Cotabato, Bukidnon, at Davao, at tungkol sa pakikipagsapalaran ng bayaning si Tuwáang.


Sinasabing may mahigit sa 50 kanta ang mga Manobo tungkol kay Tuwáang. Dalawa sa mga ito ang naitalâ at ipinalathala ni E. Arsenio Manuel, ang Mangovayt Buhong na Langit (Ang Dalaga ng Langit Buhong) at Midsakop Tabpopowoy (Pagdalo ni Tuwaang sa Kasalan).


Sa Ang Dalaga ng Langit Buhong, pumunta si Tuwaang sa lugar ni Batooy upang pakasalan ang kararating lámang na dalaga ng Langit Buhong. Matapos ang mahabàng paglalakbay, nagpahinga si Tuwáang malapit sa dalaga, at naikuwento nitó na may isang higanteng binata ng Pangumanon na nais siyáng pakasalan.


Nang hindi pumayag ang dalaga sa kahilingan ng binata, sinunog ng lalaki ang kaharian ng babae. Tumakas siyá sa kalupaan upang magtago. Nang matapos ikuwento ito ng dalaga ay dumating ang binata ng Pangumanon, pinatay ang mga tao, at hinamon si Tuwáang sa labanan. Natálo ni Tuwáang ang taga-Pangumanon.


Sa Ang Pagdalo ni Tuwaang sa Kasalan, naimbitahan si Tuwáang sa kasalan ng Dalaga ng Manawon at ng Binata ng Sakadna. Dumating si Tuwáang sakay ng gungutan, isang malaking ibon. Nang dumating ang lalaki sa Manawon, minasamâ ng binata ng Sakadna ang pagdalo ni Tuwáang. Sinabi ni Tuwáang na isa rin siyáng bagani kung kayâ nása kasalan.


Nang sinimulan na ang paghahandog ng mga regalo, hindi naibigay ng Binata ng Sakadna ang gintong gitara at plawta. Sinagip ni Tuwáang ang binata at siyá na ang nagbigay ng mga ito. Lumabas ang dalaga at inutusan ang lalagyan ng kaniyang ngangà na magbigay nitó sa mga bisita.


Huminto ang mahiwagang lagayan ng ngangà sa tapat ni Tuwáang. Tumabi pa ang dalaga kay Tuwaang. Nagalit ang binata ng Sakadna at hinamon si Tuwáang na maglaban. Matagal ang labanan at nahirapan si Tuwáang bago natuklasan ang lihim ng lakas ng kalaban. Sakay ng gungutan, umuwi si Tuwaang sa kaniyang kaharian kasáma ang dalaga ng Manawon.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: