Ang salidummay, maaari ding salidomay o salidumay, ng mga Kalinga ay awiting-bayang nagpapahiwatig ng masayang pagbatì sa panauhing dumalo sa kasal o anumang masayang okasyon. Narito ang isang buong teksto:

Dang dang-ay si Dong-ilay
Insinali dumma-ay
Dang dang-ay si Dong-ilay
Insinali dumma-ay

Kablaaw iyebkas mi
Dagup yo kabodong mi
Naayat ay umili
Nanlapo ad Mangali

Boliney na ili mi
Kan dakay mansangaili
Kappia, talna iyawat mi
Manbiag na dua ay ili

Manpukay guranggurra
Pinnatoy manpatingga
A-anak man-a-asawa
Takod panagkaykaysa

Sapay koma kan ni Kabunian
Losan inna bendisyonan
Ta adi mayaw-awan
Intay nantutulagan

Maaari rin itong awitin bilang pamamaalam ng kalalakihan sa mga dalaga matapos ang isang pagdiriwang o awitin para sa pakikipagkasundo.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: