Isang iginagalang na doktor sa medisina, pilantropo, at pambihirang lingkod ng bayan, isinilang si Ariston Bautista (A·ris·tón Baw·tís·ta) noong 22 Pebrero 1863 sa Sta. Cruz, Maynila kina Mariano A.Bautista at Teresa Limpingco.

Dahil mariwasa, matapos maging lisensiyado sa medisina ay nag-aral siya sa Espanya. Natanggap niya ang doctor en medicina mula sa Universidad Central de Madrid. Naglibot muna siya sa Europa bago bumalik sa Filipinas.

Naging miyembro siya ng Lohiya Nilad, na tumulong sa Kilusang Propaganda. Pagsiklab ng Himagsikang 1896, naaresto siya ngunit pinawalan.

Sa Republikang Malolos, naging miyembro siya ng kongreso at nagturo sa Universidad Cientifico-Literaria de Filipinas.

Noong 1907, naging propesor siya ng clinical medicine at therapeutics sa College of Medicine and Surgery. Nagpunta siya sa Estados Unidos, saka nag-aral sa Paris ng mga sakit sa baga, isa sa una at iilang espesyalistang Filipino sa larangang ito.

Isa ring matulunging pilantropo si Ariston. Marami siyang dukhang pasyente na ginamot nang walang bayad. Ang kita niya sa pabrika niyang Germinal Cigar ay ginamit niya sa pagpapaaral sa ibang bansa ng mga matalinong kabataan, gaya nina Fabian de la Rosa na nag-aral ng pintura sa Europa, Ernesto Vallejo na biyolinista, Elias Domingo na doktor espesyalista sa nerbiyos, Juan Nakpil na arkitekto.

Marami siyang isinagawang proyektong pambayan habang naglilingkod na director sa Agricultural Bank, miyembro ng Philippine Medical Association at Liga nacional Filipina para la Proteccion de la Infancia, at doktor sa St. Paul’s Hospital.

Namatay siya noong 3 Marso 1928. Ang kaniyang bahay sa Kalye Barbosa, Quiapo ay mistulang museo ng mga antik at mga pinturang Filipino. May marker ngayon ng pag-alaala ang National Historical Institute sa kaniyang tahanang sinilangan.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: