Sa isang presidensiyal na sistemang kagaya ng umiiral sa Pilipinas, ang Gabinete (Cabinet) ang kapulungan ng mga pinuno ng iba’t ibang mahalagang kagawaran ng gobyerno at mga ahensiyang direktang pinamamahalaan ng Opisina ng Pangulo.


Ang mga kasapi ng Gabinete ay tinatawag na kalihim o sekretaryo at nananagot lamang sa nakaluklok na Pangulo na siyang nagtalaga sa kanila.


May kapangyarihan ang Pangulo ng Filipinas na pumilì ng sinumang naisin niya na manungkulan sa Gabinete. Subalit kailangang pagtibayin ng Komisyon ng Paghirang ng Kongreso ng Filipinas ang nominasyon ng isang naitalagang kalihim upang maging opisyal ang kaniyang panunungkulan.


Ang prinsipyo ng pagbubuo ng Gabinete ay pinasimulan sa Inglatera noong hulíng bahagi ng ika-16 siglo. Nagsisilbi itong impormal na lupon ng tagapayo ng hari.


Nang maitatag ang modernong parlamentaryong demokrasya, pormal na ginamit ang konsepto ng gobyerno ng Gabinete upang magsilbing komiteng tagapagpaganap ng parlamento. Dahil dito, ang mga kasapi ng Gabinete ay kasapi rin ng parlamento.


Malaki ang pinagkaiba ng Gabinete sa isang presidensiyal na sistema. Sa gobyernong presidensiyal, walang nagsasariling kapangyarihan ang Gabinéte at ang mga kagawad nito ay hindi halal ng mamamayan.


Nagsisilbi ang Gabinete bilang tagapagpaganap ng mga opisyal na patakaran at gumaganap lamang ng mga administratibong tungkulin upang mas epektibong makapamuno ang Pangulo. Ganito ang modelo ng sistemang Gabinete na sinusunod ng gobyerno ng Filipinas.


Mayaman ang praktika ng Filipinas sa pagbubuo ng Gabinete. Noong panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol, nag-organisa na ang Katipunan ng isang pormal na Gabinete na tumayong lihim na rebolusyonaryong gobyerno.


Nagtalaga rin si Emilio Aguinaldo ng kaniyang Gabinete upang pangasiwaan ang iba’t ibang tungkuling panggobyerno noong Republikang Malolos.


Hanggang sa kasalukuyan, ang sistemang Gabinete pa rin ang pangunahing instrumento ng Pangulo ng Filipinas upang mas mahusay na mapamahalaan at maipatupad ang mga tungkulin ng gobyerno.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: