panatang
Panatang Maka-Bida | Department of Health (@DOHgovph)


Panatang Maka-Bida!


Mahal ko ang Pilipinas
At ang kapwa kong Pilipino

Naniniwala akong ang pagiging malaya
Ay may katumbas na pagiging responsable

Kaya nangangako akong magsusuot ng
Best-fitted mask sa lahat ng oras

Nangangako akong mag isolate
Kapag masama ang aking pakiramdam

Nangangako akong kukumpletuhin
Ang aking primary series ng bakuna

At kukuha ng booster dose para sa
Pinakamabisang proteksyon

At nangangako akong sisiguraduhing
Palaging maayos ang airflow sa mga lugar
Na aking pupuntahan

Gagawin ko ang mga ito alang-alang
Sa pagmamahal at kaligtasan
Ng bansa, ng sarili at ng kapwa


Mungkahing Basahin: