On
ospital
Ospital: Kasabihan sa Wikang Ilokano | @grupokalinangan

Ospital: Kasabihan sa Wikang Ilokano

“Agyamanka iti
pannakaipasdekna;
Ta pia ken salun-at
ti salaknibanna.”

“Be thankful that it is established;
because pep and good health it protects.”

Mungkahing Basahin: