Payneta


Espanyol (peineta, “suklay”)


Isang suklay na palamuti sa buhok ng mga babae. Kung minsan, sinusuot din ito kasama ang mantilla o belo.


Karaniwang gawa ito sa kala. Sa mga mayayamang india at mestiza, ang payneta nila ay pinalamutian ng ginto at hiyas.


Mungkahing Basahin: