patadyong

Ang patadyong ay isang uri ng katutubong sáya o piraso ng damit pang-ibabâ ng babae. Karaniwang parihabâ ito at isinusuot na tila nakabálot ang pang-ibabâng bahagi ng katawan hanggang kalahati ng binti samantalang ibinubuhol ang pang-itaas na mga dulong sulok sa baywang.

May saliksik si Norberto Romualdez (1925) na mula ito sa sinaunang patadlóg sa Kabisayaan gaya ng mahihiwatigan sa salitâng-ugat nitóng “tadlog” na nangangahulugang “tuwid.” Tila tinabas ito nang patuwid kapag suot ng babae. Isang ordinaryong pang-araw-araw na sáya ito ng mga babae noon at may pang-itaas na maluwag na kamísa.

Ang patadyóng ay may pababago sa kulay at disenyo at padron. Gaya noong mga taóng 1920 na nausong terno ang kamísa na nilagyan ng mga borda sa dibdib at manggas at ginamitan ng mamahaling tela. Naging katerno ng naturang kamísa ang mahabà’t nakasayad sa sahig na sáya. Gayunman, may mga nagsuot ng kamísa na patadyóng ang katerno upang higit na magaang kumilos.

Pinagmulan: NCCA Official via Flickr

Mungkahing Basahin: