Ang coronavirus ay bagong virus na ngayon lang nadiskobre sa tao.

Ang mga sumusunod ay ang mga paraan kung paano maiiwasan ang pagkalat ng coronavirus:

  • Palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig,
  • Takpan ang bibig kapag uubo o babahing gamit ang tissue o panyo,
  • Iwasang lumapit sa taong may lagnat o may sintomas ng flu,
  • Lutuing mabuti ang karne at itlog,
  • Iwasang lumapit o direktang humawak sa mga buhay na hayop ng walang proteksyon,
  • Gumamit ng face mask, at
  • Lumayo sa lugar na may nakitaan ng coronavirus.
Pinagmulan: Healthy Info
Mungkahing Basahin: