Ano ang coronavirus?

Ang coronavirus ay pamilya ng mga virus na nagdudulot ng iba’t ibang klaseng sakit, mula sa karaniwang ubo’t sipon hanggangsa mas malulubhang impeksyon.

Ang mga sintomas ng coronavirus ay ang mga sumusunod:
Respiratory Symtoms, Lagnat, Ubo’t sipon, Pagiksi ng paghinga, at hirap sa paghinga.

Sa mga malubhang kaso, maari itong maging sanhi ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, at pagkamatay.

Pinapaalalahanan ang publiko na:

  • Maghugas lagi ng kamay,
  • Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon,
  • Iwasan ang contact sa mga hayop,
  • Uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang mga pagkain,
  • Lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing,
  • Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo’t sipon (lalo na kung bumiyahe sa Wuhan, China.)

Pinagmulan:@OfficialDOHgov | doh.gov.ph

Mungkahing Basahin: