torogan
Torogan | @nccaofficial
Ano ang torogan?

 

Bahay ng datu at pamilya nito ang torogan sa Maranaw. Ito ang pinakamalaki sa mga bahay na matatagpuan sa teritoryo ng isang sultanato sa ilalim ng datu, palatandaan ng rangya, dangal, at pagiging pinuno. Wala itong dibisyon at sama-samang naninirahan dito ang mga kasapi ng pamilya ng datu.

Nasa dakong harapan ng torogan ang makipot na bintanang ang kuwadro’y nauukitan ng okir. Mababa nang kalahating metro ang bahaging kusina na lugar para sa pagluluto at pagkain. Patulis ang tuktok ng bubong at malapad sa bahaging ibabâ na tulad ng salakot.

Yari sa tabla ang mga dingding at ang buong estruktura ay iniaangat ng mga haliging yari sa punongkahoy at mga dalawang metro ang taas. Nakausli ang ilang tabla ng sahig upang maging panólong na nása dakong harapan ng torogan.

Napapalamutian ng okir ang sahig, panolong, bintana, at iba pang bahagi nito. Idinisenyo itong bahay para maging matatag laban sa lindol. Nakalitaw lámang at hindi nakabaón sa lupa ang mga haligi.

Bukod sa pagiging tirahan ng datu, ginagamit din sa pagtitipon ng komunidad ang torógan. Ginaganap dito ang mga kasalan, lamayan, pulong, at mga paglilitis. Dito rin pinatutuloy ang mga panauhin.

Pinagmulan: NCCA Official

Mungkahing Basahin: