On
Sa mga negosyante at nagtitinda, napakahalaga ng unang-unang benta sa araw ng pagbubukas ng negosyo o ng tindahan. Maraming naniniwala na naiimpluwensiyahan ng unang benta ang takbo ng negosyo sa isang partikular na araw.


Kaya kapag maagang-maaga sa mga tindahan at palengke, laging maririnig ang salitang “buwenamano.” Kapag maganda ang unang benta, at hindi “buwisít,” magiging maganda rin ang bilihan sa buong araw. Kaya upang maging maganda ang benta, karaniwang sinasabi ng nagtitinda ang pagbibigay ng diskuwento o tawad sa unang mamimili dahil ito ay “buwenamano.”


Mula ito sa salitâng Espanyol na nangangahulugang “mabuting kamay” (buen, ‘mabuti,’ at mano, ‘kamay’).


Hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay pa rin ang salitang ito, hindi lamang sa mga palengke at tindahan, kundi maging sa mga department store.


May ilang negosyante na tumatangging palitan ang kalakal na ibinabalik ng bumili dahil hindi nagustuhan o may depekto kapag Lunes ng umaga, dahil ayaw nila na magsimula ang isang bagong linggo sa pagpapalit ng bagay na naibenta na. “Malas” ito diumano. Kaugnay din nito ang paniwala na may tao na mainam na “buwena mano” dahil “buwenas” o umaakit ng iba pang mamimili. Sa kabilang dako, may tao naman na “malas” o “buwisit” dahil hindi sinusundan ng ibang mamimili.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: