Kinikilalang tagapagtatag ng sultanatong Magindanaw si Sharif Kabungsuwan. Ayon sa isang tarsila, ama niya ang arabong Sharif Ali Zeinul-Abidin at ina ang isang prinsesa sa Jobore, Malaysia. Sharif Muhammad Kabungsuwan ang buong pangalan niya.


May salaysay na nang sakupin ng mga Portuges ang Malacca ay iniwan niya ang Jobore, kasama
ang maraming tauhan. Sakay ng mga paraw, nagdaan sila ng Brunei, at napadpad sa baybayin ng ngayo’y Malabang, Lanao del Sur noong bandang 1515.


Ayon sa isang tarsila, dumaong si Kabungsuwan sa Natubakan, bunganga ng ilog Palangin at sinalubong nina Tabunaway at Mamalu. Niyaya ni Tabunaway si Kabungsuwan na paumasok sa  Magindanaw. Pumayag lamang si Kabungsuwan pagkatapos maging Muslim sina Tabunaway at Mamalu.


Nag-iwan siya ng ilang tauhan sa Malabang at ginalugad ang Matampay, Slangan, Simway, Katitwan, at ibang mga pook sa paligid ng ilog Palangi. Pinakasalan niya ang anak ng pinuno ng mga Iranum at iyon ang simula ng angkan na humawak sa sultanatong Magindanaw.


Matigas naman ang trato niya sa mga ayaw sa Islam. Itinaboy niya sa kabundukan ang mga ayaw sumampalataya, at gayon ang naging kapalaran ng mga pangkating Tinuray at Manobo sa silangang kabundukan ngayon ng Cotabato.


Gayunman, maaaring gayon kagaan ang pagpapalaganap ni Sharif Kabungsuwan sa Islam at sa sultanato dahil may nauna sa kanya.


Ayon kay Cesar Adib Majul (1973), may tarsila na nag-uulat sa pagdating ng isang Sharif Aw-liya sa Magindanaw, nag-asawa, nagkaroon ng anak na babae, at umalis. Tinawag na “Paramisuli” ang anak kaya nagpahiwatig na iginagalang siya o anak ng maharlika.


Pagkaraan, dalawang magkapatid mula ng Jobore, sina Sharif Hasan at Sharif Maraja, ang dumating. Isa ang tumira sa Sulu at isa ang tumahan sa Slangan, isang bahagi ng Palangi, at napangasawa ang anak ni Sharif Aw-liya. Saka dumating si Sharif Kabungsuwan.


Pinagmulan: Kermit Agbas


Mungkahing Basahin: