Ano ang Kinship Care?


Ang kinship care ay isang uri ng foster care kung saan ang bata ay nasa pangangalaga ng isang kamag-anak hanggang 4th Degree of Consanguinity o Affinity.


Kung ang bata ay maraming kamag-anak na kwalipikadong mangalaga sa kaniya, ang pagpili ng mangangalaga ay ibabatay sa assessment ng Social Worker sang-ayon sa Family Code. Ang kinship care ay maaaring formal, informal, at voluntary.


Mungkahing Basahin: