On
Taya


  • Kalaban ng lahat ng mga kalaro.

  • Halimbawa, ang taya sa tumbang preso ang nakabantay sa lata.


Mungkahing Basahin: