Ano ang gamot sa Psoriasis?


Alam mo ba na ang Psoriasis ay hindi lamang sakit sa balat?


Maliban sa sakit sa balat, ang pasyenteng may psoriasis ay maaaring magkaroon ng ibat’t-ibang sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, hypertension, kanser, depression at marami pang iba.


Kahit gaano kalubha ang Psoriasis, may gamot para rito.


Kung sa tingin mo ikaw o ang iyong ibang kakilala ay may Psoriasis, magpakonsulta na sa iyong doktor ngayon!


May pag-asa sa bawat pasyenteng may psoriasis.


Comorbidities ng Psoriasis


Spine: 
Ankolysing
Spondylitis


Skin:
Nail psoriasis
Genital psoriasis
Palmoplantar psoriasis
Scalp psoriasis


Joints:
Psoriatic arthritis

 

Manifestations ng Psoriasis


Neurologic: Depression

Eye: Uveiis

Cardiac: Cardiovascular disease

Liver: Non-alcoholic SteatoHepatitis

GastroIntestinal: Inflamatory bowel disease



Sa tulong ng mga bagong gamot at treatment, may pag-asa para sa mga taong may Psoriasis!


Magtatanong ang iyong doktor tungkol sa iyong kalusugan at susuriin ang iyong balat, anit at mga kuko. Maaaring kumuha ang iyong doktor ng maliit na sample ng balat (biopsy) para sa pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Nakakatulong ito na matukoy ang uri ng psoriasis at alisin ang iba pang mga karamdaman.


Ang mga paggamot sa psoriasis ay naglalayong pigilan ang mga selula ng balat sa mabilis na paglaki at alisin ang mga kaliskis. Kasama sa mga opsyon ang mga

  1. cream at ointment (topical therapy),
  2. light therapy (phototherapy), at
  3. oral o injected na gamot.

 

Topical Therapy gaya ng


Corticosteroids,

Vitamin D analogues,

Retinoids,

Calcineurin inhibitors,

Salicylic acid,

Coal tar,

Goeckerman therapy,

Anthralin.

 

Light Therapy gaya ng


Sunlight,


UVB broadband,

UVB narrowband,

Psoralen plus ultraviolet A (PUVA),

Excimer laser.

 

Oral o Injected Medications gaya ng


Steroids,

Retinoids,

Methotrexate,

Cyclosporine,

Biologics.

 

Mungkahing Basahin: