baga

Alagaan ang baga upang sakit ay maiwasan

Alagaan mo ang iyong baga, pahalagahan ito para makaiwas sa maraming sakit. Mas mabuti na ang nag-iingat kaysa magsisi sa huli.

Alagaan ang Baga upang sakit ay maiwasan

1. Huwag manigarilyo

2. Mag-ehersisyo

3. Kumain ng masustansiyang mga pagkain

4. Iwasan ang mga pollutant sa loob at labas ng bahay

5. Matulog ng sapat na oras

6. Magpatingin nang regular sa doktor

Pinagmulan: Philippine Information Agency @PIA_RIII

Mungkahing Basahin:

1. Sa paninigarilyo, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng COVID19.

2. Ano ang hand, foot, and mouth disease?