Sino si Tomas Arejola?

Isang makabayang abogado at masipag na Propagandista, si Tomas Arejola (To·más A·re·hó·la) ay isinilang noong 18 Setyembre 1866 sa Nueva Caceres (Lungsod Naga ngayon) sa mariwasang pamilya nina Antonio Arejola at Emeterio Padilla.

Nakatapos siya ng perito agronomo sa Colegio de San de Letran at kumuha ng abogasya sa Unibersidad ng Santo Tomas. Ngunit nagpunta siya ng Espanya noong Agosto 1888 at tinapos ang abogasya sa Universidad Central de Madrid.

Napalahok siya sa Kilusang Propaganda nang sumapi sa Asociacion Hispano-Filipino na itinatag ni Miguel Morayta noong 12 Hunyo 1889 at lumakad sa Batas Maura noong 1893.

Itinatag pagkuwan ni Tomas ang Circulo Hispano-Filipino na siya ang unang pangulo at si Mariano Ponce ang kalihim. Naging masipag na manunulat si Tomas sa mga diyaryo sa Espanya at marami sa mga ito ang atake laban sa mga abuso at katiwalaang nagaganap sa Filipinas.

Nang sumiklab ang Himagsikang 1896, isinangkot at dinakip siya at ipiniit sa Carcel Modelo ng Madrid, kasama ang anim pang miyembro ng Circulo at Mason. Ang kaniyang amang si Antonio Arejola ay dinakip din sa Filipinas at ipinatapon sa Fernando Po sa Kanlurang Afrika.

Nang pawalan, ipinagpatuloy ni Tomas ang gawaing propagandista habang nasa Espanya. Nahirang siyang kinatawan ng Ambos Camarines sa Kongresong Malolos bagaman nasa Espanya siya.

Pumunta siya sa Singapore at sa Hong Kong upang tumulong mag-organisa ng mga Filipino doon. Noong 1902-1906, kasama siya ni Mariano Ponce sa Japan.

Nang umuwi siya sa Filipinas, naging aktibo siyang kasapi ng Partido Nacionalista sa Bikol at nahalal na kinatawan sa Philippine Assembly.

Pinakamahalagang ginawa niya ang pagiging isa sa awtor ng Philippine Public Library Act noong 1908. Kumandidato siyang senador noong 1916 at nagwagi.

Gayunman, di siya nakaupo dahil pinawalangbisa ang halalan dahil sa mga katiwalaan. Nagretiro sa politika si Tomas at namatay noong Mayo 1926. Napangasawa niya si Mercedes Caldera y Olarte ngunit wala silang naging anak.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: