On
Ang salitang palakpak ay isang halimbawa ng onomatopéya kung saan ipinapahiwatig ng tunog o himig ng salita ang kahulugan nito. Nabubuo ang tunog nito sa pamamagitan ng patuloy na paghampas ng dalawang palad sa isa’t isa. Maituturing itong simbolo ng papuri o pagbati sa isang tao, talumpati, pagtatanghal at iba pang kalugod-lugod na mga bagay.


Mungkahing Basahin: