On
hebalo
Hebalo: Bugtong mula sa wikang Waray | @grupokalinangan

Hebalo: Bugtong mula sa wikang Waray

Nagtanum ako ug usa
ka puno sa taliwala sa
laud,
walay laing
nakakoha ug dili anh
akon hinahuna.

Hebalo

I planted a tree in the middle of the sea,
nobody can get it except me.

Knowledge

Mungkahing Basahin: