Batuin at Aldo (stars and sun)
“Mayaquit alila nung ing
sumbu macaslag ya,
dapot nung capilan milaco
ya carin la paquit.”

When the lamp is shining
they can scarcely be seen,
but when it is taken away
they become visible.

Ang Batuin at Aldo ay isang bugtong mula sa wikang Kapampangan.


You may want to read: