On
Balanga Ampong Nasi (a pot of cooking rice)


Balanga Ampong Nasi ay isang bugtong mula sa wikang Kapampangan.


“Ing caballero cung negro

makasake yang attung cabayu

dapat kikiak yang anting loco.”


Kapampangan


My black horseman rides

three horses but he is

crying like a fool.


A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

 

Mungkahing Basahin: