Paano pinipili ang mga benepisyaryo ng 4Ps?


Ang mga benepisyaryo ay pinipili sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR). Sila ang tumutukoy kung sino ang mga nangangailangan sa bansa.


Sa kabuuan, ang sumusunod na kwalipikasyon ay kailangang masunod upang maging kabilang sa mga benepisyaryo ng programa.


  1. Tahanang may naninirahang 0-18 taong gulang at/o may kasamang buntis sa panahon ng assessment (ang mga batang nasa edad 6-18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan); at
  2. Tahanang sumasang-ayon sa kondisyon ng ispesipikong programa.

Mungkahing Basahin: