Ang mga benepisyo ng programang 4Ps ay ang mga sumusunod:


Health Grant: Php 750 kada buwan sa bawat tahanan.


Education Grant: hanggang tatlong bata ang maaari sa bawat tahanan sa loob ng 10 buwan ng taong panuruan.

– Elementary: Php 300 kada buwan sa bawat bata
– Junior High School: Php 500 kada buwan sa bawat bata
– Senior High School: Php 700 kada buwan sa bawat bata


Rice Subsidy: nagsimula noong 2017, Php 600 kada buwan bawat rehistrado, sumusunod, at aktibong tahanan.


Unconditional Cash Transfer (UCT) Grant:
– Php 200 kada buwan (2018)
– Php 300 kada buwan (nagsimula noong 2019 hanggang 2020)


Ang cash grant ay kino-compute base sa compliance ng mga benepisyaryo sa mga kondisyong itinalaga sa bawat tahanan. Ibinibigay ito sa kanila nang dalawang beses kada buwan (bi-monthly) sa pamamagitan ng mga cash cards o iba pang conduits.


Para sa mga katanungan at hinaing:

Email: 4psassistance@dswd.gov.ph
Facebook: https://www.facebook.com/DSWDPantawidPamilya
Landline: (02) 8-952-6929
Website: https://pantawid.dswd.gov.ph


Mungkahing Basahin: