sweldo ng nurse sa pilipinas

Magkano sweldo ng nurse sa Pilipinas?


Ang isang nurse sa Pilipinas na nagtatrabaho sa gobyerno ay may buwanang sweldo na Php 33,575 (salary grade, SG-15).


Buwanang sweldo ng ilang empleyado ng gobyerno:


  • Teacher 1: Php 23,877 kada buwan (SG 11)
  • Medical Officer III: Php 60,901 (SG 21)
  • Mayor: Php 182,191 (SG 30)
  • Congressman: Php 268,121 (SG 31)

Mungkahing Basahin: