ano ang rtbs

Ano ang RTBs?


Ang RTBs o Retail Treasury Bonds ay isang uri ng fixed-income investment na nagbibigay ng tiyak na interes kada kwarter o apat na beses sa loob ng isang taon.


Ito ay itinuturing ligtas at low-risk na investment kumpara sa ibang uri ng investment dahil ito ay nakasandal sa kabuuang kakayahang pinansiyal ng Republika.


Bahagi ito ng savings mobilization program ng Republika na naglalayong mas mapadali ang paglahok ng mga maliliit na investor sa isang dekalidad na investment na nagbibigay ng mataas na interes kumpara sa nakasanayang deposit products.


Bawat investment sa RTB ay tumutulong pondohan ang iba't ibang proyekto ng Republika na naglalayong mapaunlad ang bansa at bigyan ng kalidad na pamumuhay ang bawat Pilipino.


Pinagmulan: @dof_ph