Ang Patalaan ng mga Ari-Ariang Kultural ng Pilipinas o Philippine Registry of Cultural Property (PRECUP) ay nagpaskil kamakailan ng Buwanang Estadong Ulat para sa buwan ng Hunyo 2022. Maaring i-click ang link sa ibaba para makita ang kasalukuyang bilang ng ari-ariang kultural na kabilang sa Patalaan at ang Lokal na Imbentaryong Pangkultura (LCIs) na isinumite nang nakaraang buwan.


JUNE 2022 STATUS REPORT [https://tinyurl.com/PRECUPMonthlyReportJune2022]


PAALALA: Maaring i-sumite ang mga kinakailangan dokumento tungkol sa Lokal na Imbentaryong Pangkultural bago ang ika-15 ng Disyembre.


Kung may katanungan at paglilinaw, makipag-ugnayan sa opisina ng PRECUP, Sangay sa Pagprotekta at Pamamalakad ng mga Ari-ariang Kultural, maaring tumawag sa (02) 8527-2192 loc. 339 o sumulat sa precup@ncca.gov.ph o precup.pilipinas@gmail.com.


Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Philippine Registry of Cultural Property (PRECUP), maaring bisitahin ang PRECUP Microsite na makikita sa: [https://tinyurl.com/PRECUPMicrosite ]


Mungkahing Basahin: