Nayon (pangngalan)
  • maliit na pamayanan, isang bahagi ng isang bayan: Hamlet, Ili, Lungsod, Village.
  • baryo
  • ang mga tao sa naturang pamayanan


Mungkahing Basahin: