Paano nakatutulong ang pagsuot ng face mask?

Alamin dito kung paano nga ba nakatutulong ang pagsuot ng face mask, pagsunod sa 1 meter rule ng physical distancing, at pagsuot ng face shield pagdating sa pag-iwas sa COVID-19.

Kung magsusuot ka ng mask:

Mababawasan ang tyansang mahawa ng 85%

Kung susundin mo ang physical distancing na 1 metro:

Mababawasan ang tyansang mahawa ng 80%

Kung magsusuot ka ng face shield:

Mababawasan ang tyansang mahawa ng 78%

Pinagmulan: Department of Health | @DOHgovph

Mungkahing Basahin:
1. Wag kalimutan ang WOW araw-araw