Mula sa Ilaw sa Hilaga (1980)


Sa kasaysayan ng mga bayan, ang mga manunulat ay siyang naging lagi nang tanod at tagapamansag
ng sariling wika. Walang dakilang wika sa alinmang bansa sa daigdig na di ang nagtaas
at naghatid sa tugatog ay ang kaniyang mga manunulat


Lazaro Francisco
National Artist for Literature (2009)
February 22, 1898 – June 17, 1980


Mungkahing Basahin: