Ano ang ibig sabihin ng amor propio?


Isang halagahan ang amor propio (a·mór próp·yo) na dahil sa pangalang Espanyol ay agad masasabing pamana ng kolonyalismong Espanyol. Maisasalin itong “pag-ibig sa dangal” at nangangahulugan ng pag-iingat sa sariling karangalan o pagkakaroon ng paggalang sa sarili.


Tinatawag din itong orgullo (or·gúl·yo) at dignidad sa Espanya. Ang pagpapahalaga sa sariling dangal ay nakatutulong upang mag-ingat sa pagkilos at pagsasalita ang isang tao. Nagdudulot din ito ng disiplina sa sarili. Nagsisikap siyang magtagumpay sa pag-aaral, paligsahan, at anumang gawain, ibinubuhos ang talino’t panahon upang umunlad dahil sa lunggating igalang ng kapuwa. Umiiwas din siyang magkasala dahil sa amor propio.


Ngunit maaari din itong magdulot ng sobrang pagmamahal sa sarili, na nauuwi sa pagiging arogante at abusado. Dahil sa labis na pagpaparangalan sa talino o yaman o posisyon sa lipunan ay nagiging sanhi ang amor propio ng pagmamataas, kawalan ng malasakit sa pangangailangan ng kapuwa, at labis na paghahanap ng papuri mula sa ibang tao.


Maraming gulo o away ang nangyayari dahil sa hindi diumano iginalang na “reputasyon.” May mga tao namang nagpapakamatay dahil “nasira” ang puri. Nagbubunga ang lisyang amor propio ng korupsiyon. May umaabuso, ginagamit ang kapangyarihan upang mandahas ng kapuwa, dahil “nalasing” sa tinamasang awtoridad.


May malaking kaugnayan ang amor propio sa katutubong hiya, na isang halagahang may maganda at may pangit na mukha. Mabuti ang hiya kung mauuwi sa disiplina sa sarili. Masamâ ang hiya kung pabalat-bunga lang at pagtatanggol ng sarili kahit nagkamali.


Ang sobrang amor propio ang kabaligtaran ng kababaang-loob. Ayaw nitong tumanggap ng anumang puna at itinuturing na paninirang-puri ang kahit wasto at mapagmalasakit na pagsusuri ng iba. Aayaw ito sa trabahong pisikal at mababa ang puwesto kahit kailangan. Ipagkakaila nito ang sakít dahil ayaw mapagtsismisan. Ito ang katwiran kaya sinasabi ng maraming sosyologo na hadlang sa kaunlaran ng mga Filipino ang sobrang amor propio.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: