Ang mga dulot ng banal na espirito sa atin:
  1. Pinapanatili ang Pag-ibig ng diyos sa atin (1 John 3:24)
  2. Nagdudulot ng kapayapaan (John 14:16)
  3. Ating gabay sa katotohanan (John 16:13)
  4. Iniaadya tayo laban sa kasalanan (John 16:8)
  5. Kinakasihan tayong maunawaan ang salita ng diyos (1 Corinthians 2:10-12)
  6. Nagdudulot ng mga banal na bunga (Galatians 5:22-23)
  7. Nagbibigay ng mga espiritwal na kaloob (1 Corinthians 12:4-12)
  8. Nagdudulot ng kapayapaan (John 4:16)
  9. Pinapanatili ng pag-ibig ng Diyos sa atin (1 John 3:24)


Pinagmulan: @Veritasph


Mungkahing Basahin: