Roman Ongpin (1847-1912)


Makabayan at pilantropo. Isinilang sa Binondo, Maynila, 28 Pebrero 1847. Nahalal bilang Teniente Primero De Mestizos ng Binondo, 1883 - 1885.


Itinatag ang El '82, unang tindahang gumamit sa paraang fixed price sa kalye Colon ngayo'y bahagi ng kalye San Fernando, 1882.


Tumulong sa kilusang propaganda. Ipiniit ng mga Espanyol dahil sa kanyang pagtulong sa mga rebolusyonaryo, 1896. Ikinulong muli ng mga Amerikano, 6 Disyembre 1900 hanggang 23 Marso 1901.


Naglingkod bilang ingat-yaman ng Union Obrera Democratica, 1902.


Naging pangulo ng mga samahang sibiko tulad ng Casa Asilo de Invalidos Filipinos Por La Guerra, La Proteccion De La Infancia at Gota De Leche.


Yumao, 10 Disyembre 1912. 


Ipinangalan sa kanya ang ang daang Sacristia ng Lupong Munisipal ng Maynila bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa, 1915.


Mungkahing Basahin: