On
Kapangyarihan at mga gawain ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao
Nakasaad sa Artikulo XIII Seksyon 18 ng 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na dapat magkaroon ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao ng mga sumusunod na kapangyarihan at gawain:
1. Magsiyasat, sa kusa nito o sa sumbong ng alin mang panig, ng lahat ng uri ng mga paglabag sa mga karapatang pantao na kinapapalooban ng mga karapatang sibil at pulitikal;
2. Maglagda ng mga panuntunan sa pamamalakad, at mga tuntunin ng pamamaraan nito, at magharap ng sakdal na paglapastangan ukol sa mga paglabag dito nang naaalinsunod sa mga Tuntunin ng Hukuman;
3. Magtakda ng angkop na mga hakbangin na naaayon sa batas para sa pangangalaga ng mga karapatang pantao ng lahat ng mga tao sa Pilipinas. at gayon din ng mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, at magtakda ng mga panagkang hakbangin, at mga paglilingkod na tulong legal sa mga kulangpalad na ang mga karapatang pantao ay nilabag o nangangailangan ng proteksyon;
Pinagmulan: Commission on Human Rights of the Philippines | @chrgovph
Mungkahing Basahin: